ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

 

Ca sĩ hát khai mạc đại hội

Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Khoa đọc điều lệ

Tổng Giám Đốc Nguyễn Thanh Phong đọc báo cáo trước Hội Đồng Cổ Đông

các cổ đông biểu quyết trong Đại Hội

Tiệc buffet đứng trong lúc giải lao

các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát mới trúng cử

chủ tịch Phương Thừa Vũ phát biểu trong Đại Hội

Tin tức khác