ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

Ngày 27/09/2023 Công Ty CP Công Trình Giao Thông Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông Bất Thường lần 2 năm 2023 với số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại Hội là 5 cổ đông, đại điện cho 53.297.670 cổ phần, chiếm 67,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79.000.000 cổ phần.

Các cổ đồng và cổ đông được uỷ quyền biểu quyết trong đại hội

Thành viên hội đồng quản trị mới ứng cử

Thành viên ban kiểm soát mới ứng cử

Các cổ đông và cổ đông được uỷ quyền bỏ phiếu bầu

 

Thời gian giải lao chờ kết quả kiểm phiếu từ ban kiểm phiếu

 

Chủ tịch Trần Hữu Lưu trao hoa cho các thành viên hội đồng quản trị mới 

Các thành viên hội đồng quản trị cùng thành viên ban kiểm soát đại hội đã thông qua

Tin tức khác