ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Biểu quyết thông qua các thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng Giám Đốc đọc các nội dung mà đại hội đã thông qua

Tin tức khác