Đại hội đồng cổ đông | 17 Tháng 04 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/04/Thư-mời-ĐHĐCĐ-thường-niên-2019.pdf