Đại hội đồng cổ đông | 19 Tháng 06 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/06/Thư-mời-ĐHĐCĐ-thường-niên-2018.pdf