Thông tin cổ đông | 07 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Thong-bao-ngay-tro-thanh-co-dong-lon.pdf