Thông tin cổ đông | 20 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/TB-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-lấy-ý-kiến-người-sở-hữu-trái-phiếu.pdf