| 17 Tháng 11 Năm 2017

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2017/11/Thông-báo-giao-dịch-cổ-phần-của-người-có-liên-quan.pdf