Thông tin cổ đông | 27 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Thay-đổi-thanh-toán-cổ-tức-năm-2015-lần-7.pdf