Thông tin cổ đông | 26 Tháng 06 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/06/Thay-đổi-ngày-thanh-toán-cổ-tức-lần-6.pdf