Thông tin cổ đông | 14 Tháng 03 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/03/TB-về-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-và-xác-nhận-DS-người-sở-hữu-chứng-khoán.pdf