Thông tin cổ đông | 24 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/TB-thay-doi-SLCP-co-quyen-bieu-quyet.pdf