| 17 Tháng 11 Năm 2017

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2017/11/TB-đăng-ký-cuối-cùng-tham-dự-ĐH-CĐ-bất-thường-năm-20171.pdf