Đại hội đồng cổ đông | 11 Tháng 07 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/07/Tài-liệu-ĐHĐCĐ-thường-niên-2018.pdf