số 43/CV-DGT vv Giải trình BCTC hợp nhất 2021

Báo cáo tài chính | 01 Tháng 04 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1YS60GzQ9x1OcAbjcM4A6s7rQEaIUrWRp/view?usp=sharing