số 129C/CV-DGT CV giải trình BCTC hợp nhất quý 2/2022

Báo cáo tài chính | 29 Tháng 08 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1KpDtrf5PCMYjxxyHRTH78OsfmkH3kZLs/view?usp=sharing