số 129B/CV-DGT CV giải trình BCTC RL quý II.2022

Báo cáo tài chính | 29 Tháng 08 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1peDwpvCuM3smX5zMS7ghorgVN0QMK3pl/view?usp=sharing