Số 03/2022NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Thông tin cổ đông | 18 Tháng 02 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1QROG3BEp7ReRguQZ3ft2J_uKFbBUerO5/view?usp=sharing