số 02/2022/BCTHQT vv BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28 Tháng 01 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1o_tTp52NqUHpzTzK5bJ_p9ZTT6cQnB3S/view?usp=sharing