Điều lệ & các quy chế | 12 Tháng 07 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/07/Quy-chế-bầu-cử-BKS-2018.pdf