Thông tin cổ đông | 24 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/QĐ-so-47-vv-Bo-nhiem-KTT.pdf