NQ HĐQT vv chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty và Tổ chức có liên quan của Người nội bộ

Đại hội đồng cổ đông | 22 Tháng 11 Năm 2021