Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Thông tin cổ đông | 21 Tháng 03 Năm 2021