Thông tin cổ đông | 04 Tháng 10 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/10/NQ-HDQT-so-31B-vv-huy-hs-PHCP.pdf