Đại hội đồng cổ đông | 02 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/NQ-HDQT-số-43.pdf