Thông tin cổ đông | 05 Tháng 05 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/05/Nghị-quyết-HĐQT-ngày-4-5-2019.pdf