Thông tin cổ đông | 28 Tháng 04 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/04/Nghị-quyết-ĐHĐCĐ-thường-niên-2019.pdf