Đại hội đồng cổ đông | 21 Tháng 07 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/07/Nghị-quyết-ĐHĐCĐ-thường-niên-2018.pdf