| 17 Tháng 11 Năm 2017

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2017/11/Nghị-quyết-ĐHĐCĐ-bất-thường-2017.pdf