Thông tin cổ đông | 24 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/NQ-so-48-vv-mien-nhiem-KTT.pdf