Thông tin cổ đông | 20 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/NQ-HĐQT-số-45-về-việc-điều-chỉnh-PAPH-trái-phiếu.pdf