Thông tin cổ đông | 09 Tháng 09 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/NQ-so-40-HDQT.pdf