Thông tin cổ đông | 31 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Nghi-quyet-nguoi-so-huu-trai-phieu.pdf