DGT Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐQT thông qua tổ chức ĐH lần 2

Đại hội đồng cổ đông | 20 Tháng 07 Năm 2022