Thông tin cổ đông | 07 Tháng 03 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/03/Nghị-quyết-HĐQT.pdf