Thông tin cổ đông | 28 Tháng 10 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/Hồ-sơ-đăng-ký-chào-bán-cổ-phiếu-riêng-lẻ.pdf