Thông tin cổ đông | 12 Tháng 04 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/04/Gia-hạn-thời-gian-ĐHĐCĐ-2018.pdf