Công văn giải trình BCTC hợp nhất bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính | 17 Tháng 12 Năm 2022

DGT CV giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2022