Thông tin cổ đông | 09 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/Công-bố-thông-tin-phát-hành-trái-phiếu-theo-phương-thức-riêng-lẻ.pdf