Thông tin cổ đông | 05 Tháng 12 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/12/Công-văn-số-46-vv-công-bố-thông-tin.pdf