Thông tin cổ đông | 26 Tháng 04 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/04/Chứng-chỉ-năng-lực-hoạt-động-xây-dựng.pdf