Thông tin cổ đông | 08 Tháng 03 Năm 2019

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2019/03/Công-bố-thông-tin-chốt-DS-cổ-đông-dự-ĐH-2019.pdf