DGT CBTT từ nhiệm TV.HĐQT

Đại hội đồng cổ đông | 20 Tháng 07 Năm 2022