Đại hội đồng cổ đông | 12 Tháng 07 Năm 2018

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2018/07/Giấy-đề-cử-ứng-cử-tham-gia-BKS-mau.docx