Đại hội đồng cổ đông | 19 Tháng 01 Năm 2020

https://dgtc.vn/wp-content/uploads/2020/01/BBH-DHCDBT-so-10.pdf