BCTC Hợp nhất quý 2/2022

Báo cáo tài chính | 29 Tháng 08 Năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1XdJr5Xrkupug-OAR3Dp6c6OOFHZh4NZf/view?usp=sharing