DGT CBTT về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không thành công

Đại hội đồng cổ đông | 30 Tháng 06 Năm 2022