Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (MCK : BDT)

Thông tin cổ đông | 15 Tháng 10 Năm 2021