Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01 Tháng 02 Năm 2021