Báo cáo thay đổi PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Thông tin cổ đông | 23 Tháng 09 Năm 2022

164-Công bố thông tin

20220923 DGT – BC thay đổi PA SDV